คำชี้แจงนโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์ระบบนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานด้านวิทยานิพนธ์ของ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ